VEDTÆGTER

Vedtægter for medlemrådet

§1 Formål
Medlemsrådets formål er:

 • At tilgodese mangfoldighed og byde nye medlemmer i SeniorCentret velkommen.
 • At udvikle medlemmernes deltagelse og ejerskab i SeniorCentret og fremme muligheder for aktiviteter og kulturoplevelser for alle medlemmer.
 • At virke som bindeled imellem SeniorCentrets bestyrelse, centerleder og medlemmer, og fremmedialog imellem parterne.
 • At udpege medlemmer til SeniorCentrets repræsentantskab og bestyrelse i henhold til de gældende vedtægter

§2 Medlemsrådets sammensætning
Medlemsrådet vælges blandt SeniorCentrets medlemmer og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

§3 Valg til medlemsrådet
Kandidater til medlemsrådet vælges ved flertalsafstemning på et medlemsmøde på SeniorCentrets Sct. Joseph, som afholdes årligt i perioden fra 1. februar til den 31. marts.

Medlemsrådets medlemmer vælges for en toårig periode. På lige år vælges 3 medlemmer, på ulige år vælges 2 medlemmer.

Suppleanter er på valg hvert år. Hvis et medlem af medlemsrådet bliver midlertidigt eller varigt ude af stand til at deltage, træder en suppleant ind.

§4 Forretningsorden
Medlemsrådet beslutter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand og sekretær.

Der afholdes minimum 4 møder årligt. Centrets daglige leder kan inviteres til at deltage i møderne.

Medlemsrådet er beslutningsdygtigt når mindst tre medlemmer er tilstede. Evt. forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§5 Medlemsrådets virksomhed:
Medlemsrådet bærer ansvaret for:

 • Der skrives beslutningsreferat efter hvert afholdt møde, og referatet godkendes på mødet. Det godkendte referat skal være tilgængeligt for centret medlemmer ved opslag.
 • At SeniorCentret medlemmer løbende orienteres om beslutninger truffet af medlemsrådet.
 • At informere og opfordre til aktiv deltagelse ved arrangementer, samt opfordre til frivillighed.
 • At være rådgivende over for centrets ledelse, centerleder og bestyrelse, med henblik på udvikling og forbedring afcentret og dets aktiviteter og arrangementer.
 • At formidle konkrete henvendelser fra andre medlemmer på SeniorCentret til centerleder og bestyrelse. Medlemsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg efter behov, til at løse/fremme forskellige opgaver eller aktiviteter.

§6 Ændring af vedtægter
Ændringer af Medlemsrådets vedtægter, kan kun ske med bestyrelsens samtykke.

Godkendt af bestyrelsen den 13. februar 2017

Vedtægter for SeniorCentret Sct. Joseph

§1 
SeniorCentret Sct. Joseph er en selvejende institution beliggende i Københavns kommune.

§2 
SeniorCentret Sct. Josephs formål er at tilbyde aktiviteter jvf. servicelovens § 79 med særlig fokus på borgere på Nørrebro. 

Formålet søges nået gennem foredrag, undervisning, hobbyprægede aktiviteter, motionstilbud, sociale sammenkomster, der etableres i samråd med centrets brugere. 

§3 
SeniorCentret Sct. Joseph ledes af et repræsentantskab bestående af 4 medlemmer valgt af og blandt medlemsrådet, institutionens leder og 6 medlemmer udpeget af Danske Seniorer. 

Repræsentanter for de kommuner som yder tilskud til centret kan inviteres til at deltage i Repræsentantskabsmøder som observatører. 

Repræsentantskabets medlemmer vælges – henholdsvis udpeges – af de nævnte organisationer for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i andet kvartal. Herudover skal afholdes repræsentantskabsmøder, når det ønskes af bestyrelsens flertal eller af fem medlemmer af repræsentantskabet. 

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker med 14 dages skriftligt varsel. Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. 

På ordinære repræsentantskabsmøder skal følgende punkter behandles:

 • Valg af dirigent
 • valg af referent
 • Beretning om centrets virksomhed det forløbne år
 • Forelæggelse af centrets regnskab/budget
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt 

§4 
Den daglige ledelse af centret forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Repræsentantskabet vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. To ud af bestyrelsens medlemmer og én suppleant vælges blandt medlemsrådets repræsentanter. 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, for suppleanter 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed har formanden den endelige afgørelse. 

På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år 2. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed har formanden den endelige afgørelse. En suppleant indtræder i bestyrelsen hvis et medlem udtræder. 

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanten valgt blandt medlemsrådets repræsentanter indtræder i bestyrelsen, hvis det er et af medlemsrådets repræsentanter valgt til bestyrelsen som udtræder. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. 

Lederen ansætter og afskediger det nødvendige personale.

§5 
SeniorCentret Sct. Joseph tegnes i forhold til tredjemand af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.

§6 
SeniorCentret Sct. Josephs regnskabsår er kalenderåret. SeniorCentret Sct. Josephs revisor udarbejder i øvrigt regler for den regnskabsmæssige arbejdsgang. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§7 
SeniorCentret Sct. Josephs indtægter forventes at fremkomme dels ved offentlige tilskud, medlemskontingenter, brugerbetaling for ydelser, fonde, selskaber og institutioner der benytter centret.

§8 
SeniorCentret Sct. Josephs midler skal anbringes i overensstemmelse med de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser for anbringelse af midler, der er båndlagt for myndige personer.

Med henblik på at opnå købekraft sikret placering af centrets formue, skal bestyrelsen dog have adgang til investering af centrets midler ved køb af fast ejendom.

SeniorCentret Sct. Joseph midler kan desuden anvendes til udlån på markedsmæssige vilkår og mod behørig sikkerhed, herunder for eksempel pant i fast ejendom.

Centrets aktiver skal stedse lyde på centrets navn og så vidt muligt være noteret som tilhørende centret.

§9 
Såfremt 2/3 af de på et bestyrelsesmøde tilstedeværende medlemmer og 2/3 af de på et repræsentantskabsmøde tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer finder, at SeniorCentret Sct. Joseph skal afvikles, kan dette først finde sted, når et efterfølgende bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde atter hver for sig med 2/3 majoritet bekræfter den første beslutning. Ved afvikling af SeniorCentret Sct. Joseph afsættes forlods det nødvendige beløb til dækning af centrets løbende forpligtelser.

De midler, der herefter måtte være til disposition, tilfalder Danske Seniorer og skal anvendes til ældrearbejde i Hovedstadsområdet.

§10 
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på et repræsentantskabsmøde og kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Disse vedtægter blev:

 • Godkendt på Pensionisternes repræsentantskabsmøde d. 6/5. 1986.
 • Ændret på ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 19/10. 1995.
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 17/5. 2000.
 • Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 27/5. 2004.
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 29/4. 2008.
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 13/4. 2009.
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 21/5. 2012.
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 8/5 2015
 • Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde 9/5 2016
 • Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22/6 2016