Vedtægter for SeniorCentret Sct. Joseph

Navn og hjemsted

 • 1. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph er en almennyttig forening beliggende i Københavns kommune. 

Formål

 • 2. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs formål er at tilbyde aktiviteter i medfør af lov om social service § 79, med særligt fokus på mentale-, fysiske- og sociale kompetencer for borgere på Frederiksberg og i København, i særdeleshed på Nørrebro. 

Stk. 2. Formålet varetages gennem foredrag, undervisning, hobbyprægede aktiviteter, motionstilbud, sociale sammenkomster, udflugter og ture, der etableres i samråd med foreningens medlemmer.

Stk. 3. Foreningen modtager tilskud til driften fra Den selvejende institution Sct. Joseph.

Stk. 4. Foreningen forestår medlemsadministration for Den selvejende institution Sct. Joseph. 

Medlemmer

 • 3. Som medlemmer kan optages personer og grupper, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter. 

Stk. 2. Som individuelle medlemmer optages personer, der er fyldt 55 år. 

Stk. 3. Endvidere optages personer med særlige behov, såvel som grupper. Personer med særlige behov og grupper kan optages efter bestyrelsens beslutning herom.  

Stk. 4. Et medlem eller en gruppe, der ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen under forudsætning af, at eksklusionen godkendes på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamling

 • 4. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i andet kvartal. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt pr. e-mail, ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt ved fysiske opslag i centret med mindst 4 ugers varsel, samt med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholdende følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Valg af stemmetællere 
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgange år  
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 6. Fastlæggelse af kontingent 
 7. Godkendelse af budget 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 9. Valg af revisor 
 10. Indkomne forslag  
 11. Eventuelt. 

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen, herunder beslutning om valg af dirigent, træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger skal være skriftlige, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker dette. 

Stk. 6. Individuelle medlemmer har 1 stemme. Grupper med 10 eller færre personer har 1 stemme. Grupper med 11 – 30 personer har 2 stemmer. Grupper med flere end 30 personer har 3 stemmer. 

Stk. 7. Det er kun fremmødte medlemmer, der kan stemme på generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel.  

Bestyrelsen

 • 6. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt de individuelle medlemmer af foreningen. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. 3 medlemmer vælges i lige år og 4 medlemmer, herunder medlemmet udpeget af Den selvejende institution Sct. Joseph, vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter til de af generalforsamlingen valgte medlemmer. Suppleanter er på valg hvert år. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder i sin valgperiode, hvorefter den pågældende suppleant sidder i den resterende del af valgperioden. 

Stk. 3. Medlemmer er valgbare efter 1 års medlemskab fra den dag, hvor medlemmet har modtaget tilsagn om optagelse i foreningen. Medlemmer fra grupper kan ikke vælges til bestyrelsen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 

Stk. 4. På foreningens stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer for henholdsvis 1 år og 4 medlemmer for 2 år.

Stk. 4. Repræsentanter for kommuner, der yder tilskud til Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph, kan inviteres til at deltage i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, som observatører. 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, intern revisor, sekretær og 3 menige medlemmer.  

Stk. 6. Der føres beslutningsreferater af bestyrelsens møder. 

Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.  

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger Den daglige Leder, jf. § 7. 

Daglig ledelse 

 • 7. Den daglige leder varetager den daglige drift og ledelse af Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph, i overensstemmelse med gældende regler og bestyrelsens instruktioner. 

Stk. 2. Den daglige Leder har ret til med taleret at deltage i ordinære bestyrelsesmøder. Den daglige Leder har ingen stemmeret i bestyrelsen.  

Stk. 3. Den daglige Leder ansætter og afskediger nødvendigt personale. 

Tegning og hæftelse

 • 8. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph tegnes i forhold til tredjemand af formanden i forening med Den daglige Leder, af næstformanden i forening med et menigt bestyrelsesmedlem og Den daglige Leder eller af den samlede bestyrelse.  

Stk. 2. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs ejendele tilhører foreningen. 

Stk. 3. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. 

Stk. 4. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs medlemmer har ikke nogen ejendomsret over foreningens ejendele, og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.   

Regnskab og kontingent

 • 9. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs revisor udarbejder i øvrigt regler for den regnskabsmæssige arbejdsgang. 

Stk. 4. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

Økonomi

 • 10. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs indtægter forventes i tillæg til driftstilskuddet fra Den selvejende institution Sct. Joseph at fremkomme dels ved offentlige tilskud, medlemskontingenter, brugerbetaling for ydelser, fonde, selskaber og institutioner, der benytter centret. 

Stk. 2. Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs midler skal anbringes på betryggende vis. 

Vedtægtsændringer

 • 11. Ændringer af Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

Opløsning

 • 12. Foreningen SeniorCentret Sct. Joseph kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlingen stemmer herfor. 

Stk. 2. I tilfælde af Foreningen SeniorCentret Sct. Josephs opløsning, skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, jf. § 2, stk. 1 og 2.. 

Disse vedtægter blev vedtaget på Den Selvejende Institution Seniorcentret Sct. Josephs ekstraordinære repræsentantskabsmøde 28. juni 2021.